2020-10-27

Przetarg na powierzchnie komercyjne na Dworcu Toruń Główny dnia 30.10.2020 godz 12

Spośród naszych propozycji najciekawsze to :

 

 1. Pomieszczenia Restauracji na parterze w głównym budynku dworca - powierzchni 203 m2
 2. Hostel powierzchni ok 585 m2
 3. Bar w głównym holu dworca przy kasach powierzchni 32 m2

Bardzo atrakcyjne ceny i przystępne warunki na rozwój w początkowym okresie wynikają z trwającej pandemii. Tak dobrze już nigdy nie będzie (szczegóły w poniższym zarządzeniu)

 

Zarządzenie nr  31/2020

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu 

z dnia 20.10.2020 roku

 

    W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku „A i D” Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu oraz powierzchni biurowych na ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu w siedzibie spółki Urbitor Sp. z o.o..

 

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

 1. Na parterze budynku D dworca lokale Restauracji o powierzchni 167 m2 wraz z zapleczem dla pracowników i WC o powierzchni 36 m2 o łącznej powierzchni użytkowej 203,00 m2

2. Kwotę wywoławczą czynszu najmu 1 m 2 powierzchni użytkowej wskazanej w § 1 pkt 1 ustala się na 14,78 zł/m2 netto. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w Polsce dopuszcza się naliczanie 70% czynszu przez okres pierwszych pięciu miesięcy obowiązywania umowy tj do 31.03.2021 roku.

3. Oferowany lokal jest wykończony w stopniu umożliwiającym rozruch i funkcjonowanie restauracji. W lokalu zostały poczynione nakłady w postaci: systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, terakota podłogowa w całym lokalu oraz glazura w pomieszczeniu kuchennymi i sanitariatach. Do kuchni jest doprowadzony gaz.

4. W lokalu znajduje się wyposażenie ruchome stanowiące własność poprzedniego najemcy i nie jest przedmiotem przetargu. Sposób jego ewentualnego wykorzystania będzie przedmiotem oddzielnych negocjacji.

Dla zainteresowanych zestawienie poniesionych nakładów znajduje się do wglądu w biurze administracji dworca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

We wszystkich pomieszczeniach zapewnione jest centralne ogrzewanie gazowe, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

5. Do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją lokalu, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna  0,9 zł/kWh, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda 19,02 zł/ m3 i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 120 zł oraz opłata ryczałtowa za ogrzewanie lokalu opłata stała 5 zł/ m2 .Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.

6. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie 7 dni od zakończenia przetargu. W umowie najmu Urbitor sp. z o. o. przewiduje termin uruchomienia restauracji do dnia 30.11.2020r. W przypadku uchylania się oferenta od potwierdzenia umowy na piśmie w/w terminie wadium nie zostaje zwrócone i przechodzi na rzecz Urbitor sp. o. o.  

§ 2

1. Przedmiotem postępowania przetargowego są lokale użytkowe znajdujące się w budynku „A” dworca kolejowego Toruń Główny tj.: zespół pomieszczeń o łącznej powierzchni 585,36 m2 w zachodniej część budynku (piwnica, parter i piętro), zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia 31/2020 r. Szczegółową specyfikację pomieszczeń będących przedmiotem przetargu znajduje się w dokumentacji dostępnej w biurze administracji dworca.

 

2. Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 wynosi 10 zł netto bez kosztów mediów. Z zastrzeżeniem, że  pierwszym roku obowiązywać będą promocyjne stawki czynszu.

 1.     a) w pierwszym roku funkcjonowania Hostelu Oferent zapłaci 50 % stawki wynikającej z przetargu.
 2.     b) w kolejnych latach  funkcjonowania Hostelu Oferent zapłaci min. 100 % stawki wynikającej z przetargu.

 

3. Oferowane lokale są wykończone w stopniu umożliwiającym rozruch i funkcjonowanie hostelu. W lokalu zostały poczynione nakłady w postaci: systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, terakota podłogowa oraz glazura w pomieszczeniu kuchennymi i sanitariatach.

4. W lokalach znajduje się wyposażenie ruchome hostelu  stanowiące własność poprzedniego najemcy i nie jest przedmiotem przetargu. Sposób jego ewentualnego wykorzystania będzie przedmiotem oddzielnych negocjacji.

We wszystkich pomieszczeniach zapewnione jest centralne ogrzewanie, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

5. Do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją lokalu, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna  0,9 zł/kWh, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda 19,02 zł/ m3 i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 120 zł oraz opłata ryczałtowa za ogrzewanie lokali opłata stała 5 zł/ m2 .Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.

6. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie 7 dni od zakończenia przetargu. W umowie najmu Urbitor sp. z o. o. przewiduje termin uruchomienia hostelu do dnia 30.11.2020r. W przypadku uchylania się oferenta od potwierdzenia umowy na piśmie w/w terminie wadium nie zostaje zwrócone i przechodzi na rzecz Urbitor sp. o. o.  

7. Ewentualna zmian przeznaczenia pomieszczeń restauracji na inne cele jest po stronie najemcy.

§ 3

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

 

1. Na parterze budynku D dworca lokal (oznaczony na planie jako D0.31) z przeznaczeniem na BAR o łącznej powierzchni użytkowej 32,00 m2

2. Kwotę wywoławczą czynszu najmu 1 m 2 powierzchni użytkowej wskazanej w § 1 pkt 1 ustala się na 40 zł/m2 netto. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w Polsce dopuszcza się naliczanie 50% czynszu przez okres pierwszych pięciu miesięcy obowiązywania umowy tj do 31.03.2021 roku.

3. Oferowany lokal jest wykończony w stopniu umożliwiającym rozruch i funkcjonowanie baru. 

W lokalu zostały poczynione nakłady w postaci: systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, terakota podłogowa w całym lokalu oraz glazury w pomieszczeniu kuchennymi 

4. W lokalu znajduje się wyposażenie ruchome stanowiące własność poprzedniego najemcy i nie jest przedmiotem przetargu. Sposób jego ewentualnego wykorzystania będzie przedmiotem oddzielnych negocjacji.

Szczegółową specyfikacja pomieszczenia znajduje się w dokumentacji dostępnej w biurze administracji dworca.

W pomieszczeniu zapewnione jest centralne ogrzewanie dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

5. Do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją lokalu, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna  0,9 zł/kWh, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda 19,02 zł/ m3 i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 120 zł oraz opłata ryczałtowa za ogrzewanie lokalu opłata stała 5 zł/ m2 .Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.

6. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie 7 dni od zakończenia przetargu. W umowie najmu Urbitor sp. z o. o. przewiduje termin uruchomienia restauracji do dnia 30.11.2020r. W przypadku uchylania się oferenta od potwierdzenia umowy na piśmie w/w terminie wadium nie zostaje zwrócone i przechodzi na rzecz Urbitor sp. o. o.  

 

§ 4

Przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w §1 i 2 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium (dotyczącego danego pomieszczenia) w kwocie odpowiadającej wartości dwumiesięcznego czynszu wynikającego ze stawki wywoławczej pomnożonej przez powierzchnie. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. Wpłacone wadium, po zawarciu umowy przekształca się w kaucję umowną.
 2. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
 3. Z udziału w przetargu zostaną wykluczone podmiotu posiadające zaległości finansowe w stosunku do Urbitor sp. z o. o.
 4. Przetarg ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki. 
 5. Po analizie komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.
 6. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy zgłosili te oferty.
 7. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

 

§ 5    

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

 1. Adam Olender        -    przewodniczący
 2. Krzysztof Buława -    członek
 3. Andrzej Grysiewicz -    członek
 4. Filip Suchodół          -     członek    
 5. Alicja Połczyńska-Łagoda  - członek

 

Ustala się następujący termin przeprowadzenia przetargu na dzień 30.10.2020 roku godzina 12:00,  

Zebrania komisji przetargowej odbędą się w budynku D w pokoju nr 53 na I piętrze ul. Kujawska 1 w Toruniu. Możliwe jest odbycie wizji lokalnej oraz wgląd do dokumentacji w dowolnym czasie ustalonym z przewodniczącym komisji lub Działem Technicznym spółki.

 

§ 6

 1. Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali i powierzchni reklamowych będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.dworzec.torun.pl
 2. Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami Zarządzenie 18/2019r. Prezesa Zarządu Urbitor sp. z o. o. z dnia 28.08.2019 roku. 

 

 

 

                                    Zatwierdzam 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 31/2020

 

UMOWA  NAJMU nr DDK  ……/2020

zawarta w dniu 30.10.2020 roku w Toruniu 

 

Strony:

URBITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, NIP 879 016 89 84, wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 325890, kapitał zakładowy w kwocie 11.857,600  zł, reprezentowana przez: 

Wojciech Świtalski – Prezes Zarządu 

zwana w dalszej części umowy „Wynajmującym"

 a

nazwa  ul. ……….., 87-100 Toruń , NIP …………….. zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej,, reprezentowana przez:

1. …………..        Strony ustalają, co następuje:

                                        §1

Przedmiotem umowy jest najem:

 1. wyodrębnionego lokalu użytkowego, położonego w Toruniu na dworcu kolejowym Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1, w budynku „D” o łącznej powierzchni użytkowej …….. m2, przeznaczonego na działalność komercyjną, oznaczony na planie jako D…….

                                 §2

Wynajmujący oświadcza, że:

 1. posiada uprawnienia do zawierania umów najmu przedmiotu opisanego w §1,
 2. Gmina Miasta Toruń jako użytkownik wieczysty nieruchomości zabudowanej przy ul. Kujawskiej 1, oznaczonej jako działka geodezyjna 83/5 o pow. 0,3960 ha i jako właściciel posadowionych na niej budynków tj. praw nabytych na podstawie Umowy dzierżawy nr 4210 z dnia 22.03.2018 roku, upoważniła Spółkę Urbitor do administrowania ww. nieruchomością oraz do zawierania prawnie i skutecznie wiążących umów najmu, 
 3. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym nieruchomościami cudzymi, 
 4. zobowiązuje się do przedłożenia zaświadczeń i decyzji właściwych instytucji i organów, dopuszczających obiekt do użytkowania w zakresie przedmiotu najmu. 

 

Najemca oświadcza, że:

5. przyjmuje w najem pomieszczenia opisane w §1 tj. „powierzchnię użytkową”,

6. zamierza prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie najmu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami prawidłowej gospodarki i z zachowaniem należytej staranności,

7. znany jest mu stan prawny przedmiotu umowy, wynikający z oświadczeń strony wynajmującej oraz stan techniczny powierzchni użytkowej opisanej w §1 i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń,

8. jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważnia Wynajmującego do wystawiania z góry faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich otrzymywania,

9. posiada wymagane prawem dokumenty właściwych organów na prowadzenie ww. działalności. 

§3

 1. Wynajmujący oddaje w najem powierzchnię użytkową opisaną w §1, a Najemca ją przyjmuje w najem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać w użytkowanie, wynająć, poddzierżawić, czy udostępnić w innej formie przedmiotu umowy lub jego części osobie trzeciej.
 3. Najemca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu.
 4. Najemca, z tytułu zawieranych z osobami trzecimi umów w zakresie funkcji opisanych w §1, ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ww. osób za wszelkie szkody jakich doznały w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu. 

§4

Wynajmujący zobowiązuje się do:

1. umożliwienia Najemcy dostępu do energii elektrycznej, dostawy wody ciepłej i zimnej, odbioru ścieków, ogrzewania pomieszczeń, wywozu nieczystości stałych oraz ochrony obiektu,

2. zapewnienia Najemcy  odpowiedniego dostępu do przedmiotu umowy,

3. zamieszczania informacji o Najemcy na swojej stronie internetowej www.dworzec.torun.pl

4. informowania o ewentualnym zamiarze wynajęcia kolejnych pomieszczeń na Dworcu Głównym na cele komercyjne.

§5

Najemca zobowiązuje się do:

 1. korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm,
 2. uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz innych uprawnionych organów na prowadzenie wszelkich prac w zakresie rozbudowy, przebudowy lub adaptacji pomieszczeń,
 3. uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego na zainstalowanie dodatkowych odbiorników energii elektrycznej oraz na zainstalowanie i używanie urządzeń, które mogą być źródłem zakłóceń w sieciach energetycznych, telekomunikacyjnych lub radiowych,
 4. dokonywania na własny koszt bieżących drobnych napraw, remontów i adaptacji pomieszczeń, będących przedmiotem umowy, a także utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,
 5. powiadamiania Wynajmującego o konieczności dokonania napraw i remontów przekraczających zakres określony w pkt. 4,
 6. przeprowadzenia na własny koszt wszelkich prac budowlanych, związanych z wyremontowaniem i zagospodarowaniem lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności i nie będzie obciążać Wynajmującego kosztami żadnych napraw,
 7. zdemontowania na własny koszt i przekazania Wynajmującemu urządzeń i rzeczy stanowiących jego    własność, nie wchodzących w skład przedmiotu umowy i nie wynajętych Najemcy na podstawie odrębnej umowy,
 8. przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarno- epidemiologicznych, o ochronie środowiska naturalnego oraz gospodarki odpadami,
 9. przestrzegania regulaminów i zarządzeń porządkowych Wynajmującego obowiązujących w budynku, w którym znajdują się wynajmowane pomieszczenia,
 10.     10.umożliwienia przedstawicielom Wynajmującego kontroli sposobu korzystania z przedmiotu umowy,
 11.     11.zwrócenia przedmiotu umowy, po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie,
 12.     12. zawarcia, w terminie 7 dni od daty objęcia lokalu, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzenia działalności i posiadania mienia, z rozszerzeniem o OC najemcy na kwotę minimum 100.000,00 zł. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego  dostarczenia Wynajmującemu, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umów ubezpieczenia, kopii polis ubezpieczeniowych wraz z  dokumentem potwierdzającym opłacenie należnej składki ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy najmu,
 13.     13.ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wszelkie szkody spowodowane w przedmiocie umowy przez Najemcę, jego dostawców lub klientów, a także inne osoby trzecie.

§6

 1. Strony zobowiązują się do współpracy i wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania w trybie pilnym o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach, mających istotny wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
 3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim informacji, dotyczących wzajemnej działalności, pozyskanych przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy.

 

§7  

Płatności:

 1. Czynsz najmu w wysokości …… zł netto  (powierzchnia …… m2 x stawka z licytacji …. zł/m2) płatny będzie w okresach miesięcznych z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego do dnia 15-go każdego miesiąca, na rachunek bankowy Wynajmującego, wskazany każdorazowo na fakturze.
 2. Poza czynszem Najemca będzie co miesiąc ponosił koszty zużycia mediów:
 1.     a) energii cieplnej w wysokości ……. zł netto (powierzchnia razem ……. m2 x stawka 5,00 zł/m2), opłata ponoszona jest przez cały okres obowiązywania umowy, płatna z góry za dany miesiąc do dnia 15-go każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego na rachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze,
 2.     b) zimnej wody – ilość  ryczałtowa  wody 1m3 x cena dostawcy, cena dostawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 3,94 zł/m3 netto (przyjmuje się, że jeden pracownik zużywa 0,33 m3 miesięcznie)
 3.     c) podgrzanie wody - ilość ryczałtowa 1m3  wody x cena dostawcy za podgrzanie 1 m3 - cena dostawcy za  podgrzanie 1m 3, w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 19,02 zł/m3 netto, (przyjmuje się, że jeden pracownik zużywa 0,33 m3 miesięcznie)
 4.     d) odprowadzenia ścieków –ilość ryczałtowa 2m3 x ceny odbiorcy ścieków, która w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 4,88 zł/m3 netto, (przyjmuje się, że jeden pracownik generuje 0,66 m3 miesięcznie)
 5.     e) energii elektrycznej – wg odczytu licznika ilość kWh x cena dostawcy energii, która w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 0,9 zł/kW netto, rozliczana w oparciu o fakturę VAT za miesiąc poprzedni wg. fatycznego zużycia po wystawieniu faktury VAT przez Dostawcę energii elektrycznej. 
 6.     f)  wywozu odpadów komunalnych - opłata stała w kwocie … zł netto miesięcznie.
 7.     g) Internet – opłata stała w kwocie 30 zł netto miesięcznie 
 8.     h) za dostęp do WC opłata stała w wysokości 33,00 zł netto (11 zł. za jednego pracownika najemcy) płatna w okresach miesięcznych z góry do dnia 15-go każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, na rachunek bankowy Wynajmującego, wskazany każdorazowo na fakturze.
 9. należności w § 7 ust. 3 lit. b - e) moją charakter zryczałtowany. 
 1. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty czynszu przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu bądź opłat za media, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem pełnego okresu rozliczeniowego, Wynajmującemu przysługuje pełny czynsz za cały rozpoczęty okres rozliczeniowy.
 3. Strony ustalają, iż od 01.05.2020 r. stawka czynszu oraz stawka mediów wskazana w §7 ust. 3 może podlegać podwyższeniu w oparciu o średnioroczny wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszonym przez Prezesa GUS, bez konieczności wprowadzania zmian aneksem do Umowy, a wyłącznie jednostronnego poinformowania Najemcy na piśmie ze wskazaniem nowej stawki. 
 4. W przypadku uzgodnienia przez Strony zmiany wynajmowanej powierzchni, wysokość czynszu ulega odpowiedniej zmianie.
 5. Do kosztów mediów wymienionych w ust. 1-4 doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.
 6. Najemca dokona wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznego czynszu na rachunek wymieniony na fakturze do dnia zawarcia umowy z dopiskiem „kaucja Dworzec”. Kaucja zostanie zwrócona w wysokości nominalnej w terminie do 30 dni od zakończenia umowy, jeżeli nie zostanie wykorzystana do zaspokojenia roszczeń.

 

§8

 1.     1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od dnia 30.11.2020 r.
 2.     2.W przypadku bezpodstawnego uchylania się Najemcy od odbioru lokalu, w szczególności niestawiennictwa Najemcy w dniu wyznaczonym jako dzień objęcia lokalu, Wynajmujący  po upływie kolejnych 3 dni  może dodatkowo obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 1-miesięcznego czynszu podstawowego – wylicytowanego.
 3.     3.Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym,  bez okresu wypowiedzenia w przypadku:
 1. opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe,
 2. rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej Umowy,
 3. utraty przez Najemcę uprawnień do prowadzenia działalności,
 4. przekazania przedmiotu najmu osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy Najemca zobowiązany jest opuścić lokal w ostatnim dniu wypowiedzenia umowy tj. w dniu rozwiązania umowy najmu. Jeżeli Najemca nie opuści lokalu we wskazanym wyżej terminie, zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z przedmiotu najmu.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Najemcy, Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nakładów poczynionych na przedmiocie umowy oraz zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

 

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w tym przepisy o najmie.

§10

Przy braku porozumienia w sprawach spornych, po wyczerpaniu możliwości negocjacji, spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Wynajmującego Sąd Powszechny.

 

§11

 1. Wszelkie zmiany warunków Umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie zgody i zezwolenia Stron, przewidziane postanowieniami Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 4. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

 

Załączniki:

Protokół zdawczo-odbiorczy 

Rzut pomieszczenia

        

    Wynajmujący:                            Najemca:

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Załącznik nr 1 do umowy najmu  DDK …/2020 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY LOKALU

W dniu ……………… r. w lokalach wymienionych w §1 umowy najmu DDK ……/2020 r. o łącznej powierzchni  …….. m2 ,  położonego na dworcu kolejowym Toruń Główny w budynku D przy ul. Kujawskiej 1  w Toruniu,  stawili się:

Adam Olender,  Andrzej Grysiewicz - URBITOR ………………........…... jako Wynajmujący

oraz

…………………………………………..……...…………  …………….…jako Najemca

 1. WYPOSAŻENIE LOKALU ……m2:

Lp.

Elementy wyposażenia

Ilość sztuk

Stan techniczny

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 1. STAN LICZNIKÓW:

L.p.

Rodzaj licznika

Stan na dzień

1

 

 

2

 

 

 

 1.     3.Inne ustalenia i potwierdzenia stron 
 2.     4.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…….                                                                 ………..…………………..

 

 

Wynajmujący                                                                                Najemca

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 31/2020

 

Zestawienie dotyczy wynajmu powierzchni pod funkcje biurowo-hostelowe lub funkcje noclegowe w budynku “A” Dworca Kolejowego przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu dotyczą  łącznej powierzchni 585,32 m2

 

Część zachodnia budynku A z przeznaczeniem na hostel (piwnica, parter i piętro)

budynek 

Budynek

lokalizacja

nazwa pomieszczenia  

NAJEMCA

pow m2

wysok. pomieszcz

posadzka 

sufit

A1.1

budynek A

budynek A piętro

klatka schodowa nr1

HOSTEL 

18,17

2,50

gres

tynkowany

A1.2

budynek A

budynek A piętro

komunikacja

HOSTEL 

13,95

2,50

gres

tynkowany

A1.17

budynek A

budynek A piętro

łazienka damska hostel

HOSTEL 

15,11

2,70

gres

kaseton.

A1.18

budynek A

budynek A piętro

łazienka męska hostel

HOSTEL 

20,68

2,70

gres

kaseton.

A1.19

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

15,61

2,70

gres

kaseton.

A1.20

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

24,36

2,70

gres

kaseton.

A1.21

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

18,77

2,70

gres

kaseton.

A1.22

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

9,70

2,70

gres

kaseton.

A1.23

budynek A

budynek A piętro

komunikacja

HOSTEL 

25,37

2,65

gres

kaseton.

A1.24

budynek A

budynek A piętro

klatka schodowa nr2

HOSTEL 

22,69

2,65

gres

tynkowany

A-1.1

budynek A

budynek A piwnica

klatka schodowa nr 2

HOSTEL 

11,14

2,65

szlichta cement

tynkowany

A-1.2

budynek A

budynek A piwnica

komunikacja

HOSTEL 

16,94

2,62

szlichta cement

tynkowany

A-1.3

budynek A

budynek A piwnica

magazyn brudnej bielizny

HOSTEL 

15,12

2,63

szlichta cement

tynkowany

A-1.4

budynek A

budynek A piwnica

magazyn czystej bielizny

HOSTEL 

13,02

2,35

szlichta cement

tynkowany

A-1.6

budynek A

budynek A piwnica

pom. Porządkowe

HOSTEL 

13,07

2,62

szlichta cement

tynkowany

A1-7

budynek A

budynek A piwnica

magazyn sprzętu

HOSTEL 

42,77

2,62

szlichta cement

tynkowany

A0.2.1

budynek A

budynek A parter

komunikacja

HOSTEL 

36,40

2,70

gres

kaseton.

A06

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

17,79

3,35

gres

kaseton.

A07

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

18,01

3,35

gres

kaseton.

A08

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

21,03

3,35

gres

kaseton.

A09

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

11,93

3,35

gres

kaseton.

A0.24

budynek A

budynek A parter

recepcja z zapleczem

HOSTEL 

18,72

3,35

gres

kaseton.

A0.25

budynek A

budynek A parter

łazienka damska

HOSTEL 

15,90

3,35

gres

kaseton.

A0.26

budynek A

budynek A parter

łazienka męska

HOSTEL 

20,04

3,35

gres

kaseton.

A0.27

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

23,93

3,35

gres

kaseton.

A0.28

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

16,05

3,35

gres

kaseton.

A0.29

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

17,55

3,35

gres

kaseton.

A0.30

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

10,86

3,35

gres

kaseton.

A0.31

budynek A

budynek A parter

klatka schodowa nr2

HOSTEL 

22,92

2,50

gres

kaseton.

A0.32

budynek A

budynek A parter

komunikacja

HOSTEL 

37,76

2,70

gres

kaseton.

 

 

 

 

 

585,36

 

 

 

 

 

pdfProtokol_z_przetargu_30.10.2020.pdf